01 Blog
Admin
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu)

5237 sayılı TCK’nın 216. maddesinde “Kamu Barışına Karşı Suçlar” bölümünde ele alınmıştır.
İlgili madde gereğince;
Madde 216 (1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Suçun Unsurları:
Son zamanlarda özellikle Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylarla da ismini sık sık duyduğumuz halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun değerlendirilmesinde birçok etkin unsur mevcuttur.
Somut bir tehlike suçu olarak düzenlenmiş olan ‘’ Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik Etmek Suçu’’; halk arasında ırk, dil, din veya mezhep gibi kişisel inançları ile yaradılıştan dolayı sahip olunan farklılıklar öne sürülerek kargaşa ve kaos ortamı yaratılma amacını cezalandırır.
Madde itibariyle anlaşılacağı gibi suçun failleri düşünce veya inanışları ret etmekle kalmayıp, aynı zamanda farklı türden düşünenlere karşı düşmanca tavırlar sergileyerek toplumsal kaos veya infial yaratmayı hedeflemektedirler. Aynı zamanda fiilin suç teşkil etmesi için yoğun bir şiddet çağrısı da içermesi gerekmektedir.
TCK 216/2 kapsamı sosyal sınıf, ırk din, mezhep cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak sahip olunan bu farklılıklar itibariyle aşağılanmasını kapsamaktadır.
Örneğin: X ilindekiler haindir, vatana millete faydaları dokunmaz, hepsinin ölmesi gerekir vb. gibi söylemlerin alenen konuşulması bu kapsamda değerlendirilebilecek tarzda söylemler içermektedir.
Bu madde kapsamında suçun faili olan kişi altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Aynı madde 3.fıkrası ise halkın benimsemiş olduğu inanç ve dini değerleri alenen aşağılamayı müeyyideye bağlamaktadır. İlgili fıkra gereğince halkın yaygın dini değerlerine yapılmış olan hakaret altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.
Örneğin: Toplumda yaygın bir şekilde inanılan Z dinine ait kutsal bir sembolün yakılması veya bu dinin önderi hakkında müstehcen karikatürler veya resimler yapılması bu madde kapsamında değerlendirilebilir.

SUÇUN GÖRSEL VEYA BASILI MEDYA (BASIN) YOLUYLA İŞLENMESİ
İlgili suçun görsel veya basılı medya yani basın yolu ile işlenmesi durumunda ise TCK Madde 218 gereğince verilecek olan ceza yarı oranda artırılır.
Düşünce özgürlüğü gereğince eleştiri sınırını aşmamakta olan düşünce ve fikir beyanları bu suç kapsamında değerlendirilemez.

ADLİ PARA CEZASI: Adli para cezasının ilgili kanun maddesi ile nasıl değerlendirileceğine değinmeden önce kanuna göre ne demek olduğuna değinmekte yarar vardır.“Adli para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yedi yüz otuz günden fazla  olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.” şeklinde tanımlanmıştır.
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu nedeniyle hüküm edilecek olan hapis cezası 1 yıl veya altında olacağı için ilgili suç itibari ile verilecek olan ceza adli para cezasına çevrilebilir.
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİDE BIRAKILMASI: CMK madde 231/5 maddesine göre; 
Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl(2) veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder.
    HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİDE BIRAKILMASI ŞARTLARI: 
Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması,
 Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması,
Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi, gerekir. Sanığın kabul etmemesi hâlinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmez.
ERTELEME:Mahkeme tarafından verilmiş olan cezanın cezaevinde uygulanmasından belirlenmiş koşul itibariyle vazgeçilmesidir.Suçun cezasının 2yıl olması nedeniyle erteleme uygulanması mümkündür.


Suçun Şikayet Süresi ve Zamanaşımı: İlgili suç niteliği itibariyle kamusal güvenliği tehdit etmektedir.Bu nedenle savcılık makamı tarafından re’sen(kendiliğinden) soruşturulur.Bundan dolayı suçla ilgili herhangi bir şikayet süresi yoktur.Suç dava zamanaşımı süresince her zaman soruşturulabilir.
Halkı Kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunun zamanaşımı süresi 8 yıldır.Bu süre içerisinde cumhuriyet savcıları her zaman soruşturma yapabilir.
Görevli Mahkeme:Bu suç kapsamında yapılan yargılamalarda Asliye ceza mahkemeleri görevlidir.